Právne zmienky - CGV

Právne podmienky a zmienky

Nižšie sú uvedené naše podmienky používania, ako aj naše právne zmienky..


Podmienky používania - Právne zmienky

Hostiteľ webových stránok : CloudFlare Security CDN Inc.
665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Hlavné mesto 175 000

Riešenie upravené : SASU NET@WORK (Capital : 1.000€) – Siret : 83923681700012
 195 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS (+33.7.56.83.99.11)
Pre ďalšie informácie, Kontaktujte nás Námety na náho !


ČLÁNOK 1 - ÚČEL PODMIENOK :

Účelom tejto stránky je určiť podmienky, za ktorých webová agentúra (ďalej len "Poskytovateľ") poskytne Zákazníkovi kvalifikovaný personál, aby zabezpečil svoje poslanie podporovať prirodzené a sponzorované odkazovanie na webovú stránku Klienta vyhľadávacími nástrojmi, portálmi alebo adresármi, aby mohla byť táto stránka uvedená v zozname a aby bola dobre viditeľná. Klient je odhodlaný mať právomoc, právomoc a schopnosť uzatvárať a plniť povinnosti, ktoré sú tu stanovené. Redaktorom je Como Martin.


ČLÁNOK 2 – RÉMISIA ADIZATION :

S cieľom zabezpečiť poslanie, ako je popísané na našich baleniach PACK (ďalej len "Poslanie"), Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi všetky jeho služby a príslušný tím osobitne zodpovedný za plnenie Misie. Poskytovateľ vynadá maximálne úsilie, aby zabezpečil dostatok personálu venovaného misii a potrebné zručnosti. Misia, ako je popísané na našich webových stránkach predstavuje globálny zásah s pevnou sumou bez predplatného. Po splnení Svojho Poslania bude Môcť Poskytovateľ upraviť počet dní/mužov pôvodne plánovaných pre každý z krokov zahrnutých vo vašej objednávke, priradiť ich do iných etáp, čo je jediná povinnosť Poskytovateľa s bydliskom v poskytovaní vyplácanej dávky..


ČLÁNOK 3 - UPLATŇOVANIE A VYKONATEĽNOSŤ PODMIENOK :

Tieto podmienky sú vykonateľné voči Zákazníkovi, ktorý je ich signatárom kúpou a je zodpovedný za jednu alebo viac webových stránok, za ktoré je Poskytovateľ zodpovedný za Poslanie. Platba objednávky Zákazníkom stojí za predchádzajúce znalosti a súhlas s týmito podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na akékoľvek poskytovanie odkazov na online informačný systém. Preto akýkoľvek nákup na našich stránkach znamená úplné a nekvalifikované dodržiavanie týchto podmienok zákazníkom. V súlade s ustanoveniami článku 1119 Občianskeho zákonníka budú osobitné podmienky prevážiť nad podmienkami. Skutočnosť, že Navrhovateľ kedykoľvek nevyučuje žiadnu z týchto podmienok a/alebo neodpustí, že druhá strana porušila ktorúkoľvek z povinností, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, nemožno vykladať ako povinnosť poskytovateľa neskôr využiť ktorúkoľvek z týchto podmienok..


POLOŽKA 4 - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

Výmenou za Poslanie Klient zaplatí pevnú sumu za pevnú cenu v detailoch vybraného balíka..
Celková suma, zastavená na faktúre, bude zaplatená v súlade s Podmienkami vyrovnania.


ČLÁNOK 5 - POVINNOSTI ŽIADATEĽA :

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách a dokumentoch, ktoré môže mať v dôsledku plnenia výhod. Toto ustanovenie o dôvernosti sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, s ktorými sa budú musieť prijať všetky potrebné opatrenia na splnenie tejto povinnosti. Zaväzuje sa tiež zabezpečiť dôvernosť hosťovaných informácií a nezverejneť ich žiadnej tretej strane..

ZÁKAZNÍCKY SERVIS MÁ VAŠU PLNÚ DISPOZÍCIU

Náš zákaznícky servis, či už ide o komerčnú alebo technickú časť, ktorú máte k dispozícii prostredníctvom chatu, e-mailu a telefónu :
Odpoveď je zvyčajne daná na vás do 2 až 4 hodín (pondelok až piatok od 9 hodín do 18:00), aby test nás kontaktovať!
Našim zákazníkom slúžime úctivým, efektívnym, rýchlym a presným spôsobom..

Je čas zlepšiť viditeľnosť vašich stránok!

Urobte prvý krok...